Voor vragen en een persoonlijk advies staan wij u vanzelfsprekend ook graag telefonisch te woord.

0316-544487

Spiegels op maat gemaakt

U wilt een kleine, grote, ronde, rechthoekige of speciaal gevormde spiegel, met of zonder lijst?

Onze specialiteit is maatwerk, wij maken uw spiegel op maat en bezorgen hem bij u thuis. Offerte aanvragen.

Wij bezorgen door heel Nederland, delen van België en Duitsland!

Geschiedenis glas en spiegels

Glas

Glas

Glas is waarschijnlijk al net zo oud als de aarde zelf. Het kan ontstaan bij hoge temperaturen zoals .... Glas geschiedenis »»

Spiegels

Spiegels

Spiegels werden reeds lang voor de mens het maken van glas ontdekte gebruikt. Gemaakt van metalen ....Spiegel geschiedenis »»

Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vision2Form.NL en op alle met Vision2Form aangegane overeenkomsten.
  2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  3. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
  4. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
  5. Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Vision2Form in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
  6. Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina's, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen, eenmalige machtigingen ed. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.
 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  1. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze Internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Vision2Form derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.
  2. Specificaties en prijzen genoemd op de Internet site kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. Vision2Form garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internet site. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden.
  3. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Vision2Form het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.
  4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Vision2Form schriftelijk zijn vastgelegd.
  5. Het bestelformulier kan uitsluitend worden verzonden aan Vision2Form door het invullen van het bestelformulier op onze Internetsite.
  6. Koper en Vision2Form komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.
 3. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Nederlandse valuta, inclusief omzetbelasting en exclusief verwijderingsbijdrage. Vision2Form geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
  2. De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.
  3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
  4. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
 4. Betaling
  1. Als Vision2Form na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Vision2Form onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, zulks naar keuze van Vision2Form.
  2. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Vision2Form op de koper onmiddellijk opeisbaar.
  3. Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is deze vanaf de dag waarop betaling aan Vision2Form uiteindelijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.
  4. Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Vision2Form als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van 35,- Euro (fl. 75,-) exclusief omzetbelasting.
  5. Ingeval van niet-tijdige betaling is Vision2Form bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
  6. Ieder bedrag dat van u wordt ontvangen, zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Vision2Form op u mocht hebben ten aanzien van welke Vision2Form niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van u wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van al eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 4.3 en 4.4.
 5. Aflevering en leveringstermijnen
  1. Tenzij anders is overeengekomen (betaling per eenmalige machtiging of overschrijving), zal Vision2Form de producten onder rembours afleveren.
  2. De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
  3. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen.
  4. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
  5. Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
  6. Alle producten geleverd door Vision2Form worden in opdracht van de koper gemaakt. Het betreft hierbij ten alle tijden "maatwerk". Vision2Form behoudt zich hierbij het wettelijke recht voor om producten in géén geval terug te nemen. Voorwaarde hierbij is de onberispelijke en onbeschadigde staat van levering volgens opdracht.
  7. In geval de betreffende producten bij levering niet worden geaccepteerd heeft Vision2Form het recht alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Vision2Form op de koper onmiddellijk opeisbaar te maken.
  8. Indien bij levering mocht blijken dat de producten beschadigd zijn, verplicht Vision2Form zich deze binnen 2 weken te herstellen. Indien Vision2Form hiertoe niet in staat is zal de laagste van de volgende bedragen in mindering worden gebracht op het te crediteren bedrag:
   1. de herstelkosten, dan wel
   2. de waarde van het product.
  9. Behoudt de koper de producten, of stelt de koper Vision2Form niet in de gelegenheid de schade te verhelpen, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.
  10. Koper geniet in dat geval een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden en het product te weigeren. Koper draagt hierbij zelf de kosten van transport. Vision2Form verplicht zich binnen twee weken het product terug te halen en het betaalde bedrag terug te betalen. Van deze regeling kan slechts gebruik worden gemaakt als de goederen géén verdere schade dan bij levering geconstateerd hebben opgelopen.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Vision2Form verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
  2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.
 7. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
  1. De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Vision2Form geleverde producten en/of diensten.
  2. Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Vision2Form cq. Vision2Form haar toeleveranciers, behandelen en gebruiken.
  3. De koper zal Vision2Form direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
  4. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Vision2Form te melden.
 8. Intellectuele eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde producten en verband houdende met deze Internetsite berusten bij Vision2Form cq haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografe van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
  2. De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan u door Vision2Form ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé gebruik wijzigen of aanpassen, zonder Vision2Form haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
  3. Koper mag de merken van Vision2Form niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
  4. Vision2Form verklaart dat naar haar beste weten dat door Vision2Form geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Vision2Form, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door koper voor het Vision2Form product aan Vision2Form betaalde prijs met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving.
  5. De koper stelt Vision2Form direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door Vision2Form inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
  6. Vision2Form aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder Vision2Form haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 9. Aansprakelijkheid
  1. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Vision2Form nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Vision2Form is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
  2. Vision2Form is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met data liggende voor, tijdens of na de eeuwwisseling, storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit, storingen in verband met de invoering van de Euro en andere storingen.
  3. Ook is Vision2Form niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internet site van Vision2Form wegens onderhoud of anderszins.
  4. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.
  5. Vision2Form aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Vision2Form iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.
  6. De koper is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. De koper is ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel misbruik of ongeautoriseerd gebruik van zbn identificatiecode en/of wachtwoord. Zulks is slechts anders vanaf het moment dat koper aan Vision2Form schriftelijk heeft verzocht de identificatiecode en/of wachtwoord buiten gebruik te stellen. Behoudens tegenbewijs wordt de koper geacht tekort geschoten te zijn in de geheimhouding van zijn wachtwoord indien misbruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord gemaakt wordt.
 10. Overmacht
  1. Indien Vision2Form door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
  2. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
  3. Onder overmacht van Vision2Form wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Vision2Form of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
  4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.
 11. Persoonsgegevens
  1. Vision2Form conformeert zich aan de Wet Persoonsregistraties cq. de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangemeld bij de Registratiekamer. Terzake wordt verwezen naar de aparte "Privacy Statement" van Vision2Form, zoals opgenomen in deze site.
 12. Toepasselijk recht en verdragen
  1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 13. Geschillen beslechting
  1. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. Vision2Form is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer: 09096524

Vision2Form
Lupinestraat 19
6915 SJ Lobith
tel. 0316-544487 (ma-vr 09:00-18:00)
fax 0316-542878
mobiel 06 55111526 (ma-vr 09:00-18:00)
E-mail: info@vision2form.nl

De wet Verkoop op afstand van kracht

Op 1 februari jongstleden is de wet Verkoop op Afstand in werking getreden. Deze wet is een implementatie van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

De tekst van de wet is beschikbaar op www.overheid.nl ( zoek naar Staatsblad 617) .

Algemene informatie over de wet vindt u op www.justitie.nl.

Onderstaand vindt u de eisen die worden gesteld aan de leverancier wat betreft de informatieplicht. Daarnaast wordt uiteengezet wat het herroepingsrecht van de consument inhoudt. .

Informatieplicht leverancier.
De leverancier moet, voordat de koop wordt gesloten, de volgende informatie verstrekken:

de identiteit van de leverancier;
de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
de prijs; .
de wijze van betaling en van levering; .
de eventuele leveringskosten; .
de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
het recht van de consument om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen;
de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering. Uiterlijk bij de levering dient deze informatie schriftelijk te worden bevestigd aan de koper, op een duurzame gegevensdrager..

Naast voorgenoemde informatie moet de leverancier ook de volgende informatie verstrekken:
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan; after sales service en garantie;
de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar..

Herroepingrecht consument
Een van de belangrijkste bepalingen in de nieuwe wet is het herroepingsrecht van de consument. Omdat de consument vooraf geen mogelijkheid heeft een goed te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van zeven werkdagen te gunnen waarbinnen deze het goed zonder opgaaf van redenen kan retourneren, of in het geval van een dienst, de overeenkomst kan ontbinden.

Het is de leverancier verboden hiervoor kosten in rekening te brengen anders dan de verzendkosten.

De termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is, of in geval van dienstverlening, bij het sluiten van de overeenkomst.

Als de leverancier niet heeft voldaan aan de eerder genoemde informatieplicht, dan geldt een periode van drie maanden waarbinnen de consument het goed kan retourneren. Tussentijds kan de leverancier het defect in de informatievoorziening repareren. Vanaf het moment dat de reparatie kenbaar is gemaakt aan de consument, begint de periode van zeven werkdagen weer te lopen.

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet!

Het gaat hierbij om:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen vòòr de termijn van zeven werkdagen;
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft; goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen; audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

Spiegels op maat

Online winkel met spiegels en glas