Gevonden worden in Google

SEO en webdesign woordenlijst A/M

A B C D E F G H I J K L M
N t/m Z
Begrip Afk. Omschrijving
A
AdWords Kleine tekstadvertenties, naast de zoekresultaten van de zoekmachine Google.
Algoritme Een formule waarmee een Zoekmachine de gevonden websites op waarde schat en waarmee de plaats in de resultaten wordt bepaald. Iedere zoekmachine heeft haar eigen formule, waarvan de exacte werking niet bekend wordt gemaakt. Het algoritme wordt voortdurend aangepast en bijgesteld om een zo goed mogelijk resultaat te geven bij een zoekopdracht.
B
Ban / Banned Een website kan op basis van misbruik uit de resultaten verwijderd worden. Dit kan van zowel tijdelijke, alsook definitieve aard zijn. Door allerlei trucjes toe te passen en te trachten de zoekmachines te misleiden, loopt een website het risico volledig uit de resultaten te worden verwijderd. Men kan na het aanpassen van de website een verzoek tot her-indexering indienen, maar er is geen enkele garantie dat dit verzoek ook gehonoreerd wordt.
Blog Een online dagboek, meestal met de mogelijkheid om commentaar te geven op de gepubliceerde berichten.
Broad revision Een blok met links naar 'verwante zoekopdrachten' dat onderaan de resultaten verschijnt, de revisions-inline.
Browser Een browser is een programma dat je in staat stelt het Web op te gaan en de informatie te bekijken, hypertekst te lezen en middels links door het world wide web te surfen.
C
Cascading Style Sheet CSS Opmaaktaal waarmee HTML pagina's worden vormgegeven. Hiermee wordt een onderscheid gemaakt in codering en opmaak. Dit heeft als voordeel dat de HTML zuiver blijft doordat alle opmaakregels zijn opgenomen in een apart document, een stylesheet. Een wijziging van de opmaak van alle pagina's die er mee opgemaakt zijn, kan derhalve in 1 keer worden uitgevoerd ook al betreft het daarbij honderden pagina's. Daarnaast verhoogt het de inlaadsnelheid en heeft het een hogere zoekmachine-vriendelijkheid, door een betere verhouding van tekst tov. codering (de HTML).
Click- Through- Rate CTR Het aantal malen dat er op een link geklikt wordt tov. het aantal malen dat deze getoond werd. Bijvoorbeeld: een pagina wordt per maand 1000 keer bezocht, de bewuste link die daarop staat, werd 100 keer aangeklikt, dan is de CTR 1 op 10 oftewel 10%.
Cloaking Hierbij wordt een andere pagina getoond aan bezoekers, dan aan een Zoekmachine. Een dergelijke actie is, indien opgemerkt, een reden voor verwijdering uit de resultaten, een ban.
Conversion Rate Het aantal bezoekers dat daadwerkelijk tot een bepaalde actie overgaat tijdens het bezoek aan een pagina, uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal aan bezoekers. De actie kan bestaan uit het kopen van een product of dienst, maar ook uit het aanvragen van informatie, het invullen van een enquete etc.
Cost-Per-Click CPC Het bedrag dat een adverteerder betaalt voor iedere keer dat er een bezoeker op de voor hem geplaatste link klikt.
Content De inhoud van de pagina, de tekst en afbeeldingen.
Content Management System CMS Een systeem waarbij middels een programma, zonder kennis van HTML / danwel andere coderings- en/of programmeertalen, een website kan worden onderhouden. In een CMS zijn content (inhoud), vormgeving en structuur van elkaar gescheiden.
D
Database Een verzameling informatie die op een logische wijze geordend wordt opgeslagen. De informatie kan aan meerdere gebruikers beschikbaar worden gesteld.
Delisting
(zie ook Ban)
De verwijdering van alle resultaten van een website uit de index van de betreffende zoekmachine.
Directory
  1. folder, map
    Een groep bestanden met een naam op een schijf. Wanneer men bijvoorbeeld een nieuw programma installeert, worden alle bestanden van dat programma bij elkaar geplaatst in één directory. Geen twee bestanden in een directory kunnen dezelfde naam hebben. Een programma kan normaliter alleen gestart worden wanneer men het aanroept vanuit de directory waar het programma staat.
  2. Een online-database
    Een website met de mogelijkheid te zoeken in haar database van opgenomen websites. De opname geschiedt veelal dmv. aanmelding, waarna de betreffende site door een persoon wordt bezocht en beoordeeld of deze geschikt is om opgenomen te worden. De beslissing of een site geschikt is om opgenomen te worden en in welke categorie dat zou moeten gebeuren, is geheel en al afhankelijk van de beoordeling van een redacteur.
Doorway Page
Ook wel (Bridge, Gateway of Jump Page)
Deze pagina's zijn veelal enkel en alleen gemaakt om bezoekers middels reclame- banners en links naar een andere pagina verder te leiden. Door veel van dergelijke pagina's te maken, veelal automatisch, probeert men zoveel mogelijk posities, op een zo groot mogelijk aantal zoekwoorden, in de zoekresultaten te verkrijgen.

Een truc, die door de zoekmachines zwaar bestraft kan worden. Vaak is een ban het gevolg.
Downloaden Programma's of gegevens van een computer naar een aangesloten apparaat overbrengen, gewoonlijk van een server naar een PC.
E
(HTML) Editor HTML- en CSS editors zijn tekstverwerkingsprogramma's speciaal gemaakt voor het schrijven en onderhouden van HTML- en CSS-documenten.
Exploit Een exploit is een stukje software, data of een serie commando's die gebruik maken van een onvolkomenheid, een bug, of een veiligheidslek om bepaalde taken op het aangevallen systeem uit te voeren. Het kan daarbij gaan om het toegang verkrijgen van bepaalde data, het uitvoeren van taken zoals het verzenden van bulk email in een spamrun, danwel het opzettelijk beschadigen / lamleggen van het systeem.
F
Frame Een raamwerk waarin een website is vormgegeven.
Frameset Een techniek waarbij de presentatie van een website wordt opgesplitst in meerdere frames. Veelal om een menu en/of topbalk in beeld te houden. Aan het gebruik van frames kleven enkele bezwaren.
Frequently Asked Question FAQ Veel gestelde vraag.
File Server Een computer die gebruikers die zich elders bevinden (clients), toegang biedt tot bestanden.
File Transfer Protocol FTP Een protocol dat wordt gebruikt voor bestandsoverdracht over vele verschillende systemen.
Functioneel ontwerp Het functioneel ontwerp geeft inzicht in de structuur en opbouw van de te bouwen website. Het is een schematisch overzicht dat de antwoorden van de vragen; "Welke informatie moet erop komen? Welke informatie moet er niet op komen? Voor wie is de informatie bedoeld? Hoe wordt informatie ontsloten en beschikbaar gesteld? Welke techniek wordt gebruikt?" etc. bevat.
G
Graphics Interchange Format GIF Een standaard indeling voor beeldbestanden op het www. De GIF-bestandsindeling is populair omdat de bijbehorende compressiemethode ervoor zorgt dat de bestanden kleiner worden.
Graphical User Interface GUI Een grafische gebruikersinterface.
H
Hyper Text Markup Language HTML HTML is een taal waarin webpagina's worden geschreven en opgebouwd. Het document en de daarin aanwezige inhoud wordt hiermee vormgegeven/opgemaakt, het verkrijgt structuur. Zie: HTML structuur
Hyper Text Transfer Protocol HTTP De methode waarmee documenten van de hostcomputer of server naar een browser en individuele gebruikers worden overgezet.
Bijvoorbeeld: http://vision2form.nl/
Hypermedia Multimediakoppeling. Een methode voor de presentatie van informatie in afzonderlijke eenheden, of knooppunten, die met elkaar zijn verbonden door middel van koppelingen. De informatie kan worden gepresenteerd met behulp van vele verschillende media, zoals tekst, afbeeldingen, audio, video, animatie, beeld of uitvoerbare documentatie.
Hypertekst De informatie die op een pagina op het www wordt weergegeven.
I
Inbound Link Ibl Een link vanaf een andere pagina naar die van u.
Index
  1. De database van een zoekmachine, waarin alle mogelijke inhoud van een website is opgenomen.
  2. De index van een directory, deze bevat veelal slechts de title, een verwijzing naar de opgenomen site en een korte omschrijving.
  3. De hoofdpagina van een website.
Integrated Services Digital Network ISDN Een verzameling normen voor het gelijktijdig met hoge snelheid verzenden van stemgeluid, gegevens en video door minder kanalen dan anders benodigd zouden zijn, dankzij het gebruik van out-of-band signalling.
Internet Protocol IP Het Internet-protocol dat de eenheid van tussen systemen verzonden informatie definieert om deze als pakketjes op de plaats van bestemming af te leveren.
IP-adres Het Internet-adres van 32 bits dat is toegewezen aan een host. Het IP-adres bestaat uit een host-deel en een netwerkdeel.
J
Joint Photographic Experts Group JPEG Een populaire manier om fotografische beelden te comprimeren en te bewaren.
K
Keyword Het woord dat een treffende omschrijving van een onderdeel van een pagina weergeeft. Ook wel trefwoord, zoekwoord, sleutelwoord genoemd. De woorden waarop de beheerder van een pagina graag gevonden wil worden.
L
Landing Page De pagina waarop een bezoeker de site binnenkomt, hetzij vanaf een zoekmachine, danwel middels een link, waarbij de pagina is opgezet met als doel te kunnen meten vanaf welke pagina en met welke zoekopdracht de website bezocht wordt. Dit soort pagina's lijken zeer sterk op doorway pages en kunnen door een zoekmachine als spam worden aangemerkt en hiervoor bestraft worden.
Linkboost Het opvoeren van het aantal backlinks in een enorm hoog "onnatuurlijk" tempo. Meestal middels het plaatsen van links in blogs en op diverse forums, maar ook door gebruik te maken van automatisch gegenereerde websites en linkfarms.
Linkfarm Bij 'Linkfarms' bestaat de website enkel en alleen maar om zoveel mogelijk links naar websites op te nemen. Deze links hebben onderling geen enkele samenhang en/of waarde tot elkaar. Zie ook: Linkfarm.
Link Text Het woord of zinsdeel dat gebruikt wordt om de link aan te geven. Bijvoorbeeld: klik hier
Hierbij is "klik hier" de linktekst.
Listings De resultaten die verschijnen na een zoekopdracht op een pagina, de search engine results page.
M
Meta Search Engine Een zoekmachine die de resultaten voor een zoekopdracht, bij diverse zoekmachines opvraagt ipv. zelf data te verzamelen en analyseren. Meta zoekmachines tonen de resultaten, vaak samen met de bron van het verkregen resultaat.
Meta Tags Speciale HTML elementen waarin instructie gegeven wordt voor de zoekrobot, danwel de browser van een bezoeker. Diverse metatags worden door het vele misbruik door zoekmachines niet meer gebruikt. De meest bekende metatags zijn description, keywords en robots.
Meta Description Tag Bedoelt voor opname van een beknopte omschrijving van de inhoud van de pagina. Opname en gebruik hiervan verschilt per zoekmachine.
Meta Keywords Tag Bedoelt voor opname van een beperkt aantal "toepasselijke" zoekwoorden. Opname en gebruik hiervan verschilt per zoekmachine.
Meta Robots Tag Geeft instructies aan de bezoekende zoekrobot om de pagina al dan niet te indexeren, en links al dan niet te volgen. Niet alle zoekrobots kijken of herkennen deze metatag.

N t/m Z